Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ – spoločnosť REVAY SUPPORT s. r. o., so sídlom Svätoplukova 31, 903 01 Senec, IČO 47 205 504, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 90212/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť) určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a v tejto súvislosti vyhlasuje, že osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak ste Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.itmax.sk poskytli svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, mailový kontakt, týmto Vám ako dotknutej osobe podľa článku 13 Nariadenia GDPR Prevádzkovateľ poskytuje pri získavaní Vašich osobných údajov nasledovné informácie:

1) Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: REVAY SUPPORT s. r. o., Svätoplukova 31, 903 01 Senec. Prevádzkovateľa môžete kontaktovať písomne na adresu sídla, elektronicky na e-mail: info@itmax.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421948121712.

2) Prevádzkovateľ spracúva len tie Vaše osobné údaje, ktoré ste mu poskytli.

3) Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu.

4) V prípade, že ste Prevádzkovateľovi poskytli Vaše osobné údaje za účelom vyplnenia kontaktného formulára s cieľom získať od Prevádzkovateľa poskytnutie služby, Prevádzkovateľ takto poskytnuté osobné údaje spracúva bez Vášho súhlasu na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je poskytnutie služby. Bez poskytnutia osobných údajov v rozsahu meno a emailový kontakt by nebolo možné zo strany Prevádzkovateľa Vašu klientsku požiadavku spracovať, resp. vybaviť. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje po dobu 2 rokov od ich poskytnutia.

5) V prípade, že ste Prevádzkovateľovi poskytli Vaše osobné údaje za účelom zasielania marketingových oznámení a newsletterov, Prevádzkovateľ takto poskytnuté osobné údaje spracúva na základe Vášho súhlasu a len na účel, na ktorý ste súhlas udelili. Bez poskytnutia osobných údajov v rozsahu meno a emailový kontakt by nebolo možné zo strany Prevádzkovateľa poskytnúť Vám relevantné marketingové oznámenia a newslettre. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na info@itmax.sk alebo telefonicky na +421948121712. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov vychádzajúce zo súhlasu pred jeho odvolaním. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje poskytnuté s Vaším súhlasom po dobu 2 rokov od ich poskytnutia.

6) Prevádzkovateľ spracúva len také Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plnenie oprávneného záujmu, ktorým je poskytnutie služby alebo na zasielanie marketingových oznámení a newsletterov na základe Vášho súhlasu. Iné Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ nespracúva.

7) Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje nepostupuje žiadnym sprostredkovateľom, ktorí by ich spracúvali v jeho mene.

8) Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje neposkytuje (nesprístupňuje) ďalším príjemcom.

9) Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje nezískava z iných zdrojov ako priamo od Vás ako dotknutej osoby.

10) Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje neprenáša do tretích krajín, spracúva ich len na území EU.

11) Prevádzkovateľ Vás informuje o tom, že máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

12) Prevádzkovateľ Vás informuje, že vo vzťahu k Vašim osobným údajom nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

13) Prevádzkovateľ Vás informuje, že pri prechádzaní na webovej stránke www.itmax.sk zaznamenáva Vašu IP adresu (cookies) a zaznamenáva ako dlho sa na stránke zdržíte. Prevádzkovateľ používanie cookies na meranie návštevnosti považuje za oprávnený záujem spočívajúci v snahe prispôsobiť obsah stránky Vašim preferenciám. Prevádzkovateľ cookies nepoužíva na cielenie reklamy.

14) V prípade, že ste Prevádzkovateľovi poskytli Vašu fotografiu za účelom jej zverejnenia na webovej stránke www.itmax.sk s pripojením Vášho slovného hodnotenia na činnosť Prevádzkovateľa a kvalitu ním poskytovaných služieb, Prevádzkovateľ tieto fotografie spracúva len na základe Vášho súhlasu a len na účel, na ktorý ste ho poskytli. Týmto Vás zároveň Prevádzkovateľ informuje, že všetky informácie uvedené v tomto dokumente sa vzťahujú primerane aj na Vás. Súhlas so spracúvaním osobných údajov vo forme fotografie je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na info@itmax.sk alebo telefonicky na +421948121712. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov vychádzajúce zo súhlasu pred jeho odvolaním. V prípade, že súhlas so zverejnením Vašej fotografie odvoláte, bude Vaša fotografia vymazaná.

 

Informácia aktualizovaná k 25. 05. 2018.